תנאי השימוש באתר

1. כללי

1.1 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של boutique central (בוטיק סנטרל), בית עוגות patisserie (להלן: "האתר"). מפעילת האתר ו/או בעלת הזכויות באתר הנה שותפות בוטיק פטיסרי (מס' 540216876), שמענה הרשום הינו ברחוב הסתת 13, חולון ו/או מי מטעמה (להלן: "המפעילה") – מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").

1.2 בתנאי שימוש אלה, השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום בתנאי שימוש אלה שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).

1.3 הכותרות המופיעות בתנאי שימוש אלה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא תהיינה להן שום משמעות לעניין פרשנות הוראותיו.

1.4 לצורך תנאי שימוש אלה:
"חנויות" – חנויות רשת boutique central (בוטיק סנטרל) בתחומי מדינת ישראל בלבד;
"משתמש"- כל אדם, לרבות חברה רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, וזאת בתנאי שהינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות (ככל שהאתר מאפשר ביצוע פעולות כאמור).
במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הינך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים/בלתי כשירים המעוניינים לגלוש באתר בדבר תנאי השימוש וכן לפקח על פעילותם בכדי שיפעלו על-פי תנאי השימוש. כל פעילות אשר תבוצע על-ידי הקטינים/בלתי כשירים באתר מהווה הסכמה של הקטינים/בלתי כשירים ו/או ההורים לאמור בתנאי השימוש.

1.5 אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש המופיעים באתר מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות ותנאים אלה עשויים להשתנות מעת לעת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין המפעילה לבין כל מי שגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו.

1.6 אם אינך מסכים לאיזה תנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כל המבצע פעולה כלשהי באתר מאשר ומצהיר, כי הוא קרא תנאי שימוש אלה; הבין את תנאיהם; קיבלם על עצמו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו, במישרין או בעקיפין כלפי המפעילה ו/או כלפי מי מטעמה (לרבות שותפים בה, חברות קשורות, נושאי משרה, עובדים, מנהלים ושותפים/בעלי מניות בכל אלה), מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המפעילה על-פי תנאי שימוש אלה. בכל מקרה, וגם אם לא קרא תנאי שימוש אלה, מסכים בזאת כל משתמש כי תנאי השימוש יחולו עליו, ובפרט סעיף זה.

 

2. התחייבויות המשתמש

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש, מעידים על הסכמתו לכל האמור בתנאי שימוש אלה ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:

2.1 המשתמש מתחייב, שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם באתר מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה העלולה לחבל במערכות המחשב של מהפעילה ו/או העלולה לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש באתר וכן לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או לזייפו ו/או לשנותו ו/או למוחקו ו/או להעלות ו/או לפרסם כל מידע שיש בו כדי להיות מאיים, פוגעני, מעליב, פרטי וגזעני.

2.2 המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם באתר מידע או חומר אחר המפר ו/או שבפרסומו יש כדי להפר כל דין או הסכם או זכות צד שלישי כלשהו, לרבות, אך לא רק, חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת של גורם כלשהו; הפרה של דיני לשון הרע (ובכלל זה, הוצאת דיבה); הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה (ובכלל זה פגיעה ברגשות הציבור); הפרה של דיני הגנת הפרטיות; או הפרת חוזה או חובת סודיות.

2.3 המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את המפעילה בגין כל נזק ישיר ועקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו למפעילה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מאי קיום המשתמש הוראות תנאי שימוש אלה.

2.4 המשתמש מודע ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר, נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.

2.5 המשתמש מאשר כי ידוע לו שלמפעילה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין שלה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של המפעילה ו/או מי מטעמה בעיני הציבור.

 

3. המידע המופיע באתר

3.1 האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמות שהם (AS IS). המידע הכלול באתר נכון למועד פרסומו כמידע כללי בעת פרסומו. אומנם, נתכוונה המפעילה, כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם, ולחליפין, ייתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. המפעילה אינה אחראית לאי-דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע. במקרה בו נפלה טעות בתיאור מוצר או שירות, טעות זו לא תחייב את המפעילה. למען הסר ספק מובהר, כי המפעילה אינה מתחייבת, שמחירו של פריט ו/או שירות המופיע באתר יהיה זהה למחיר אותו פריט (או פריט דומה) ו/או שירות בחנויותיה השונות הפרושות ברחבי הארץ, וייתכן שמחירו של פריט או מוצר או שירות כלשהו המופיע באתר יהיה גבוה או נמוך מהמחיר המוצע בחנויות.
כמו-כן, ייתכן וחלק מהמידע המופיע באתר מקורו בצדדים שלישיים, מובן שלמפעילה אין כל אחריות בגין מידע זה, ואין המפעילה ערבה למידת הדיוק של מידע זה. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.
3.2 תכונות, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלול באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד ואינם מחייבים באופן כלשהו את המפעילה ו/או מי מטעמה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
3.3 הפריטים המוצגים באתר עומדים למכירה בחנויות המפעילה ו/או מי מטעמה עד גמר המלאי או עד למועד מקדם לכך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה ו/או מי מטעמה. המפעילה איננה מתחייבת כי הפריטים המוצגים באתר יימצאו בכל עת בכל אחת מחנויותיה. הפריטים המוצגים באתר יופצו לחנויות המפעילה במועדים שייקבעו על-ידה על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

4. שירותים המוצעים באתר

4.1 האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות, לרבות השירותים המפורטים להלן: (א) גלישה ועיון בתכנים שונים; (ב) קישור לדפי רשתות חברתיות של המותג 'בוטיק סנטרל'; (ג) פניה לשירות הלקוחות של המפעילה (ד) הגשת מועמדות ושליחת קורות חיים למשרות פתוחות;

4.2 מובהר, כי המפעילה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הנ"ל יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והמפעילה תהיה רשאית לשנות (לרבות להרחיב ולצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מראש.

4.3 המשתמש מצהיר, מסכים ומאשר בזאת למפעילה לעשות כל שימוש בכל פרסום ו/או משוב ו/או תגובה ו/או תוכן אחר שנכתב/הועלה על-ידו במסגרת שימוש באתר, כולו או חלקו, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, וללא תשלום ו/או תמורה כלשהי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין כך (לרבות, בעניין הפרת זכויות קניין רוחני כלשהן). זכות זו של המפעילה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש באתר מאשר, כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובה ו/או השיתוף ו/או התיוג ו/או העלאת תכנים מכל סוג לאתר ו/או לדפי הרשתות החברתיות, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה באתר והוא עושה זאת מרצונו החופשי ועל אחריותו.

4.4 המפעילה רשאית לבחור באם לפרסם או למנוע פרסום (או להסיר ככל שכבר פורסם) כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן אחר (להלן: "התוכן"), אשר איננו הולם את מדיניותה ו/או עלול לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או באתר (לרבות בניהולו התקין) ו/או בכל גורם אחר – והכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא צורך במתן נימוק.

 

5. אחריות, אבטחה ופרטיות

5.1 המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש באתר או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין המפעילה אחראית לכל מידע אשר יועלה על-ידי משתמשים חיצוניים.

5.2 המפעילה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש ו/או של צד שלישי, שייגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

5.3 תקשורת עם האתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט, ולפיכך קיימת סכנה כי מידע יגיע לידי צדדים שלישיים. תכנים שיפרסם משתמש באתר באתר עשויים להיות נגישים לכל משתמשי האינטרנט.

5.4 המפעילה לא בודקת את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט לצורך הגנה על הרשת שלה, ולכן באחריות המפעיל לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו'), הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים, וכל שימוש שיעשה משתמש במידע או בשירותים באתר הוא על אחריותו בלבד.

5.5 משתמש אשר ימסור את פרטיו באתר לצורך שימוש באתר, עושה זאת על-פי שיקול דעתו ורצונו החופשי ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חובה כלשהי על המפעילה. פרטים שימסור משתמש בעת התקשרותו עם המפעילה במסגרת האתר, יישמרו במאגר מידע ממוחשב.

5.6 המפעילה תשמור על פרטיות הנתונים של המשתמשים בהתאם לדין. עם זאת, המפעילה תהיה רשאית לגלות את פרטי המשתמש לשם אספקת השירותים ואכיפת זכויות המפעילה על-פי ההסכם והיא תהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש לאחרים על-פי סמכות שבדין, ובהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.

5.7 המפעילה רשאית להשתמש בפרטי משתמש שהזין באתר לשם ניהול האתר ושיפורו, כדי לספק למשתמש מידע על השירותים של המפעילה ולהעניק לו הטבות שונות למטרות שיווקיות, כדי לטפל בתלונות ולמטרות סטטיסטיות שונות. כדי לאפשר למשתמש לקבל תכנים מותאמים אישית לצרכיו ולהעדפותיו, תהיה המפעילה רשאית להשתמש בפרטים המאפשרים לזהותו (כגון כתובת IP) ולהעביר לספקים של המפעילה, אבל במקרים כאלו לא תעביר המפעילה ישירות לספקים כל מידע שעשוי לזהות את המשתמש באופן אישי ללא הסכמתו.

5.8 המפעילה רשאית לעשות שימוש בנתוני cookie לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, על-מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים על פעילות הגולשים באתר, על-מנת להתאים את האתר למשתמשים וכן התאמה של פרסומות רלוונטיות. בכל עת רשאי משתמש לחסום קבצי cookie באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הוא משתמש.

5.9 המפעילה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים המקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המפעילה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, מובהר, כי המפעילה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל-כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי המפעילה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כך.

5.10 כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה, וכיוצ"ב, אירועים שאינם תלויים במפעילה ו/או מי מטעמה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

6. שירות לקוחות

לפרטים ובירורים ו/או לכל שאלה אחרת הנוגעת לאתר ו/או להוראות תנאי שימוש אלה ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של המפעילה באמצעות המייל: boutique.central@gmail.com או בטלפון: 1700-700-061 בימים א'-ה', בין השעות 8:30-18:00.

7. זכויות יוצרים
האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידיאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן: "המידע"), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה מוקדמת, הכתובה והמפורשת של המפעילה.

 

8. קניין רוחני

8.1 כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם מדובר בזכויות רשומות ובין אם מדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, הלוגואים, המדגמים, זכויות היוצרים, הסודות המסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של המפעילה, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעילה בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמתה של המפעילה מראש ובכתב.

8.2 אין להעתיק, לשכפל, למכור, להפיץ לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור המפעילה לכך מראש ובכתב.

8.3 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על-ידי ו/או מטעם המפעילה בלא הסכמת המפעילה מראש ובכתב. בכלל זה, נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

8.4 חל איסור לבצע או להציע קישור לאתר, או לעמודים המצויים בתוכו "קישור עמוק" אלא לעמוד הבית בלבד. כמו כן, אין להציג את האתר או את התכנים הכלולים בוב במסגרת שימוש בטכנולוגיה מסוג "מסגרת" (Frame) גלויה או סמויה, או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים תכנים מהאתר באופן משולב, ללא הסכמה מראש ובכתב של המפעילה.

8.5 אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו המפעילה, אלא בכפוף להסכמתה לכך מראש ובכתב.

 

9. קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים

9.1 באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לתוכנות ו/או אתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי המפעילה. המשתמש מתחייב לפעול על-פי תנאי הרישיונות של התוכנות האמורות. למען הסר ספק מובהר, כי המפעילה לא תישא באחריות לתוכנות ו/או לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר ו/או תוכנה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים. המפעילה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

9.2 המפעילה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

 

10. כללי

10.1 כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה, וכיוצ"ב, אירועים שאינם תלויים במפעילה ו/או מי מטעמה, לא יחשבו להפרה של תנאי שימוש אלה ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. בנוסף, בכל מקרה ששיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות כלשהן, לרבות שיבושי דפוס ו/או לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או כשל או כל פגם אחר במערכת המחשוב בקשר לניהול האתר ימנעו או לא יאפשרו שימוש באתר, מסכים אותו משתמש לפטור את המפעילה וכל מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

10.2 מובהר, כי המפעילה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא צורך במתן התראה או הודעה מראש.

10.3 המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להשעות ו/או לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה לאתר בכל מקרה, בו הפר המשתמש את הוראות תקנון זה ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט המפעילה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת. במקרה כזה, המפעילה לא תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש, שייגרמו למשתמש.

10.4 רישומי המחשב של המפעילה בדבר פעולות המתבצעות באתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות, ולא תישמע כל טענה ממשתמש בדבר נכונות ו/או אי דיוק הפרטים ו/או הנתונים.

10.5 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תנאי שימוש אלה לבין פרסומים אחרים כלשהם (לרבות בכל אמצעי מדיה), אזי תגברנה הוראות תנאי שימוש אלה והן אלה שיחייבו לכל דבר ועניין.

10.6 כל התנהגות/פעולה של המפעילה ו/או שותפות בוטיק פטיסרי לטובת משתמש, שהינה בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלה ו/או לא עולה בקנה אחד עם הוראות תנאי שימוש אלה, תיחשב לפעולה שהינה לפנים משורת הדין בלבד, ובין היתר לא תשמש או תיחשב כויתור של המפעילה על זכויותיה ו/או על התחייבויות של משתמש כאמור בתנאי שימוש אלה, וכן לא תיחשב לנוהג/מנהג/תקדים המחייב באופן כלשהו את המפעילה.

10.7 הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתנאי שימוש אלה, לרבות בקשר לביצועם, פרשנות הוראות תנאי שימוש אלה- וכן בכל הקשור לשימוש באתר (להלן ביחד: "מחלוקת")- הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת לאתר /לתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב -יפו בלבד, ולא תהא סמכות לכל בית משפט אחר.

10.8 המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי השימוש באתר, מעת לעת.

10.9 המפעילה רשאית להמחות את זכויותיה, לפי תקנון זה, לכל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון, וללא כל חובה מצידה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

 

PRETZEL